EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Juhi finantskursus I. Arvestus ja analüüs. Margus Tinits, Ph.D.

Absoluutselt parim finantskursus loogiliselt mõtlevale kuulajale!

SIHTGRUPP JA SUUNITLUS

Kursus on mõeldud erineva taseme ja valdkonna juhtidele, kes oma igapäevategevuses puutuvad ühel või teisel viisil kokku rahaga ning kellele tundub, et raamatupidajate (ja teiste finantsspetsialistide) tegevuses on midagi seletamatut ja normaalsele mõistusele arusaamatut

 • Kursus võiks olla juhile esimeseks tõsiseks süsteemseks finantskoolituseks, kus kogutud teabest jätkub tükiks ajaks, enne kui tekib tõsine vajadus sügavamate teadmiste järele.
 • Eriti oodatud on need, kes on juba käinud mõnel raamatupidamise või muul finantskursusel, kuid kellele seal räägitu ikkagi suuresti mõistetamatuks jäi

KURSUSE EESMÄRK - KÄSITLETAVAD VALDKONNAD

Raamatupidamine (bilansikursus):

 • Püütakse hajutada raamatupidamise ja finantsarvestuse ümber kohati valitsevat müstifikatsiooni ning avada selle lihtsat ja loogilist sisu.
 • Sealjuures kasutatakse eesti keelt (samal ajal antakse siiski ülevaade ka raamatupidaja “erikeelest”)
 • Selgitatakse bilansi kergelt mõistetavat loogikat, selle seoseid kasumiaruande ja rahavoogudega ning kogu finantsarvestuse süsteemi “graafilise tunnetamise” võimalusi.
 • Selgitatakse ka tihtiesineva küsimuse: “Kasum on, aga kuhu kadus raha?” tagamaid
 • Kogu selgitus põhineb näitefirmal, mille arenguga koos minnakse järk-järgult üle lihtsamatelt keerulisemate toimingute juurde. Kogu esitlus põhineb arvutil, kus püütakse finantsnähtusi seletada mitte ainult numbriliselt, vaid eelkõige piltlikult
 • Tuuakse välja peamised, just juhtidele olulised momendid Raamatupidamise Seadusest ja RTJ-dest

Aruannete suhteanalüüs:

 • Tuuakse välja mõned olulisemad finantsaruannete suhtenäitajad, avades lühidalt nende tähenduse, tagapõhja, kasutusvaldkonnad ja -ulatused, omavahelised seosed ja mõjurid

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse tulemusena osaleja:
 • saab aru finantsarvestuse (raamatupidamise) loogikast ja sisust;
 • suudab lugeda ja tõlgendada finantsaruandeid (bilanss, kasumiaruanne, rahavood);
 • on võimeline professionaalselt suhtlema ja diskuteerima raamatupidajatega;
 • on suuteline iseseisvalt pidama lihtsama äriühingu arvestust;
 • suudab anda kiirhinnangu äriühingu tegevuse tulemuslikkusele, maksevõimele ja jätkusuulikkusele;
 • suudab teha paremaid finantsotsuseid

ÕPPETÖÖ VORM/MEETOD

 • Interaktiivsed loengud
 • Diskussioonid, kus teooria on seostatud praktikaga
 • Näidisülesannete lahendamine
 • Näidisäriühingu loomine
 • Individuaalne töö
 • Finantsarvestuse „graafiline tunnetamine“  
EMI  EWT koolituskavas on ka teine Juhi finantskursus - kogu finantstõde kahe päevaga. See võiks olla käesoleva koolituse läbinule jätkukursuseks, mida on sobiv kuulata mõni aeg hiljem. Kui neid kahte kursust võrrelda, siis käesolevas on põhitähelepanu finantsarvestusel, so raamatupidamisel ja bilansilugemise omandamisel. ning finantsanalüüsi käsitletakse väikemas mahus. "Kogu finantstõe" kursusel on suurem osakaal analüüsil ja juhtimisarvestusel.
Teeme ka arvukalt sisekoolitusi, mille sisu kohaldame tellija soove, vajadusi ja profiili arvestades

Koolitaja: Margus Tinits, Ph.D., EMI EWT lektor,


Päev

Kellaaeg

 

1. päev

10.00-11.30

Saame tuttavaks. Raamatupidamine ja seda mõjutav seadusandlus. Majandustehingud ja nende kajastamine.
Näidisäriühingu asutamine, varade soetamine, laenude saamine ja andmine.Saame tuttavaks. Raamatupidamine ja seda mõjutav seadusandlus. Majandustehingud ja nende kajastamine. 
Näidisäriühingu asutamine, varade soetamine, laenude saamine ja andmine

 

11.45-13.15

Ettevõtte äriseisu kajastav aruanne - bilanss, selle loogika ja sisu.
Bilansi põhivalem: Varad = Kohustused + Omakapital. 
Bilansi graafiline esitamine. Bilansi ülesehitus.

 

13.15-14.00

Lõuna

 

14.00-15.30

Omakapitali ülesehitus. Seotud ja vaba omakapital. Kasum

 

15.45-17.15

Bilanss ja tulud-kulud. Tulud - Kulud = Kasum

2. päev

09.00-10.30

Müük, kaubakulud, käibemaks, tegevuskulud, palgad ja vastavad maksud, kulum, intress.

 

10.45-12.15

Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus.

 

12.15-13.00

Lõuna

 

13.00-14.30

Deebet-kreedit. Kontod.
Rahavood. Kasum on, kuhu kadus raha?

 

14.45-16.15

Raamatupidamise toimkonna juhendid.
Väärtuste hindamise põhimõtted aruannetes ja juhi roll selles.
Bilansi tähtsaimad suhted.

 

16.15 ...

Kursuse lõpetamine 

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Juhi finantskursus I. Arvestus ja analüüs
Kood BF1-100
Aeg 27.-28. oktoober 2020
Maht 2 päeva (16 akadeemilist tundi )
Hind 440 EUR + km 
Koht Tammsaare Ärikeskus, II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Margus Tinits, Ph.D.
Õppekava-
rühm
Majandusarvestus ja maksundus