EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
ICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordis

Rahvusvaheline veebikursus + seminarid ja töötoad auditooriumis

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) ja ICC Eesti-ga oleme väljatöötanud uue väliskaubanduskoolituse, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika ning mille läbijad saavad oma professionaalsusele rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse +5 EAP

Koolituse täisprogramm koosneb kahest osast:

1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse viiest e-osast ja lõpphindamisest koosnev ICC Akadeemia veebikoolitus "Eksport-/import sertifikaat" (EIC). Programm annab laialdased teadmised väliskaubanduse korralduse ja eksport-import tehingute osas. Programmi läbinud saavad rahvusvaheliselt akrediteeritud sertifikaadi (EIC) omanikeks.

2. Auditooriumikoolitus, mis koosneb seitsmest seminar-töötoast kestusega á 6 akadeemilist tundi. Õppetöö toimub juhtumipõhiselt, osavõtjad lahendavad praktilisi kaasusi, saavad aktiivselt arvamusi vahetada ning kuulavad lektorite selgitusi. Osalejatel on võimalik eelnevalt pakkuda seminaril käsitlemiseks kaasusi oma praktikast. Igal moodulil käsitletakse ühte tehinguvaldkonda (näiteks: ekspedeerimine, toll, kindlustus jne).

Internetikoolitus ja auditooriumukoolitus käivad sünkroonselt, sest üks programmi osa võimendab teist. Nii annab internetikoolituse kindla osa läbimine enne auditooriumikoolituse vastavat moodulit osavõtjatele kaasuste lahendamiseks vajaliku teoreetilise teadmise. Samas aitab kaasuste lahendamine paremini omandada interneti koolitusel läbitud teoreetilist osa. Lisaks selgitatakse auditooriumikoolitusel osavõtjatele küsimusi, mis võisid internetikoolitusel jääda arusaamatuks.

Sihtrühm
Väliskaubanduses osalevate ettevõtete juhid ja spetsialistid - eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

Kursuse eesmärk
Arendada osaliste professionaalsust avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevad seosed ning andes nende käsutusse efektiivsed tööriistad ja selged tegevusjuhised juhuks, kui midagi peaks minema teisiti kui oodatud. Omistada programmi edukalt läbinud osalistele rahvusvaheliselt tunnustatud ICC Akadeemia EIC sertifikaat, mis ametlikult kinnitab omaniku kõrget erialast professionaalsust ekspordi-impordi vallas.

Käsitletavad teemad

1. Internetikoolituse (Eksport/import sertifikaat) programmi on koostanud väliskaubanduse juhtiv ekspert professor Guillermo Jimenez, kes on populaarse raamatu "The ICC Guide to Export/Import: Global Standards for International Trade" autor. Programm koosneb viiest osast (e-kursusest). Iga osa katab olulise osa oskustest, mida iga väliskaubanduses osaleja vajab rahvusvahelises äris osalemiseks alates lepingute läbirääkimisest ja sõlmimisest kuni võimalike piiriüleste kommertsvaidluste lahendamiseni.

1.1 Rahvusvahelise kaubanduse ülevaade (International Trade Overview)
1.2 Rahvusvahelise äri tehingud ja lepingud (International Business Transactions and Contracts)
1.3 Rahvusvaheline transport ja logistika (International Logistics, Shipping and Sourcing)
1.4 Eksport/import tehingute finantseerimine. Maksed ja tagatised (Export-Import Finance: Payment and Security Devices)
1.5 Maailmaäri juhtimine: strateegia ja struktuurid (Global Business Management: Strategies and Structures)

2. Auditooriumikoolitus koosneb seitsmest töötoast-seminarist, kus käsitletakse järgnevaid teemasid:

2.1 Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb - avatakse ohte ja võimalusi, mida Incoterms 2010 tarneklauslid sisaldavad
2.2 Lepingukaasused ja müügileping - käsitatakse ICC tüüp-müügilepingu kasutamist tehingukindluse tõstmisel
2.3 Vedu ja ekspedeerimine - kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitatakse olulist kolmnurgas ostja - müüja - ekspedeerija
2.4  Tollilood ja uued tollinõuded. Mida toll tähtsustab?
2.5 Arvelduste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb - käsitatakse olulist, mida müüja ja ostja peavad dokumendimaksetel silmas pidama
2.6 Vedaja vastutuse kindlustus vs veosekindlustus - valdkond pakub arvukalt kaasusi, mis näitavad, et pealkirjas märgitud kindlustusviisid ei ole alternatiivid, so üks ei asenda teist
2.7 Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe - kommertsvaidlused on kerged tekkima, lahenduseks on palju alternatiive, mille kasutusnäiteid koolitusel käsitatakse

Hinnad

Koolituse täisprogrammi hind 1475 eurot + km 20%
Programmi läbija saab ICC akadeemia EIC sertifikaadi interneti koolituse ning EMI EWT tõendi auditooriumikoolituse läbimise kohta

Koolitust on võimalik läbida ka osalises mahus:
Ainult auditooriumikoolitus: "Ekspordi tehingukaasused - õppigem teiste vigadest", kokku 7 seminar-töötuba, hind 875 EUR + km 20%
Programmi läbinu saab EMI EWT tõendi koolituste läbimise kojta
Osaleda auditooriumikoolituse üksikutel moodulitel, 1 mooduli hind 170 EUR + km 20%

Toimumise aeg ja koht

Koolitusele registreerimine on alanud. Esimene auditooriumikoolitus toimub 1. veebruaril 2019, viimane 25. aprillil 2019. Auditooriumikoolituste ajad ja veebikursuse läbimise tähtajad on toodud ajakavas. NB! Esimene veebikursus tuleb läbida hiljemalt 30. jaanuariks 2019.
Kõik auditooriumikoolitused toimuvad aadressil Tammsaare tee 47, Tallinn. Koolituspäeva algus 9.30, lõpp 14.30.

AJAKAVA
1. ICC Akadeemia veebikoolitus  "Eksport-/import sertifikaat"

Täisprogrammil osalejatele vormistatakse peale osalemistasu tasumist personaalne ligipääs veebikoolituse programmile. Veebikoolitus läbitakse sünkroonis auditooriumikoolituse kindlate moodulite seminar-töötubadega alljärgnevalt:
1.1 Rahvusvahelise kaubanduse ülebvaade - läbida hiljemalt 30. jaanuariks 2019
1.2 Rahvusvahelise äri tehingud ja lepingud - läbida hiljemalt 6. veebruariks 2019
1.3 Rahvusvaheline transport ja logistika - läbida hiljemalt 26. veebruariks 2019
1.4 Eksport/import tehingute finantseerimine. Maksed ja tagatised - läbida hiljemalt 20. märtsiks 2019
1.5 Maailmaäri juhtimine: strateegia ja struktuurid - läbida hiljemalt 3. aprilliks 2019
1.6 Hindamise protseduur ICC Akadeemia eksport/import sertifikaadi väljastamiseks - läbida hiljemalt 23. aprilliks 2018
2. Auditooriumikoolitus. Ekspordi tehingukaasused - õppigem teiste vigadest
2.1 Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb - 1. veebruar 2019
Incoterms 2010 on käigus kaheksandat aastat, kuid ikka ja jälle tuleb tõdeda, et seda rahvusvahelise kaubanduse tähtsaimat tööriista tuntakse puudulikult. Tulemuseks on kaotused tarnel tekkinud arusaamatustest, topeltmaksed ühe ja sama teenuse eest jms. Seminar-töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse esimeses osas käsitletut.
Eesmärgiks on anda konkreetseid soovitusi tarneklauslite kasutamiseks ning tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu.
2.2 Tehingukaasused ja müügileping - 07. veebruar 2019 Praktikas tuleb paraku ette, et eksporditehingus läheb teisiti, kui tehingu poolel oli põhjust loota. Näiteks müüja ei saa makset õigel ajal, õiges summas või õiges vääringus või ostja jääbki tarnet ootama. Kui midagi juhtub, vaadatakse lepingut. Kahjuks pahatihti selgub, et leping lihtalt vaikib, mingi oluline asi on jäänud lepestamata.
Kui juhtum on tõsine püütakse lahendust otsida rahvusvahelise (kommerts)õiguse üldpõhimõtete (ka kommertstavade) järgi ning võidakse jõuda ootamatute, et mitte öelda absurdsete lahendusteni. Seminar- töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse teises osas käsitletut.
Eesmärgiks on anda osalejatele konkreetsed juhised hea ekspordilepingu koostamiseks ning tõhus tööriist selle teostamiseks – ICC rahvusvaheline kaubamüügileping – ICC Model Contract on International Sale of Goods.
2.3 Vedu ja ekspedeerimine - 28. veebruar 2019 Kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitletakse kolmnurgas ostja – müüja – ekspedeerija toimuvat. See on valdkond, kus on tugev potentsiaal osalistevaheliseks koostööks ja sellest tekkivaks sünergiaks. Samas on valdkonnal eeldused tekitamaks arusaamatust ja vastastikust süüdistamist, sest pikal teekonnal võib kaubaga midagi ikka juhtuda.
Käsitatakse ka olulist, mida tehingute osalised peavad kauba veo ja ekspedeerimise osas silmas pidama. Vaatluse all on vedaja (ekspedeerija) vastutuse viisid eri veoviiside puhul. Ekspedeerija tegutsemine vahendaja või vedaja vastutusega. Vedaja pandiõigus ja selle rakendamine ning pm. Seminar- töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse kolmandas osas käsitletut.
2.4 Tollilood ja uued tollinõuded - 1. märts 2019 
Põhiosa Eesti väliskaubanduse mahust on seotud EL siseste tarnete ja soetustega. Seepärast on suurel osal väliskaubanduses osalejatel tollikogemus väike. Ent tolliküsimused tulevad päevakorda kui tehinguid tuleb teha partneriga kolmandast riigist, ning probleeme jagub. Eesmärgiks on tuua välja ja aidata vältida levinud vigu tolliklaarimisel; aidata orienteeruda erinevates tollinõuetes ning anda ülevaade küsimustest, mida toll jooksvalt tähtsustab.
2.5 Arvelduste- ja pangakaasused - 21. märts 2019
Käsitatakse olulist, mida tehingute osalised peavad rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimise osas silmas pidama. Vaatluse all on ka põhilised makseviisid, eriti dokumendimaksed (inkasso ja akreditiiv).
Praktikas juhtub ka seda, et tehinguosalised ei mõista seda spetsiifilist keelt, mida pangainimesed olukordi seletades kasutavad, antud seminar võimaldab kõik küsimused selgeks rääkida. Seminar- töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse neljandas osas käsitletut.
Eesmärgiks on avada osavõtjatele arusaadavas keeles rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimises esinevate eksimuste ja petturluse olemus ning anda soovitused nende vältimiseks.
2.6 Kindlustus. Vedaja vastutuse kindlustus vs veosekindlustus - 4. aprill 2019
Praktikas tuleb sageli ette, et kauba saatja (saaja) jätab kauba kindlustamata arvetes, et vedaja (ekspedeerija) vastutab kauba eest täies ulatuses ja on üllatunud, kui vedaja hüvitab tekkinud kahju vaid osaliselt või jätab üldse hüvitamata. Tegemist ei ole ekspedeerija häbematusega vaid sellega, et vedajaile rakendub piiratud vastutus. Erinevate veoviiside puhul on vastutuse piirid erinevad, meritsivedajal on see oluliselt väiksem võrreldes teiste veoviisidega. Käsitletakse olulist, mida tehingute osalised peavad kindlustuse osas silmas pidama, nt seda, et vedaja vastutuskindlustus ei asenda veosekindlustust, sest esimene kaitseb vedajat, teine kauba saatjat (saajat). Seminar- töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse viiendas osas käsitletut.
Eesmärgiks on avada osavõtjate ees võimalused, kuidas „õige“ kindlustusega saab tehingu riske maandada ja ennast planeerimata kahjude eest kaitsta .
2.7 Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe - 25. aprill 2019
Kommertsvaidlused on kerged tekkima, lahenduseks on palju alternatiive, mille kasutusnäiteid koolitusel käsitletakse. Kokkuvõtted koolitusprogrammi lõpetuseks.

Koolitajad
Programmi juhtiv koolitaja: Tiit Tammemägi PhD, Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja –tava komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja ja toimetaja.
Talle assisteerivad tolli, kindlustuse, logistika, arvelduste jne asjatundjad: Paul Keres; Triinu Hiob; Piret Veeorg; Kai Amos; Vadim Paltmann jt

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

ICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordis
Kood EIC-1
Aeg veebruar -  mai 2019.a.
Maht 74 akadeemilist tundi
Hind 1475 EUR + km 20%
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)
Koolitaja Tiit Tammemägi, Paul Keres; Triinu Hiob; Piret Veeorg; Kai Amos; Vadim Paltmann jt
Õppekava-rühm Ärinduse, halduse ja õiguse interdistasiplinaarne õppekavarühm