EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
ICC pädevuskursus eksportöörile-importöörile, logistikule-ekspedeerijale, IV õppus
19.novembril alustab Eestis ainulaadne professionaalne väliskaubanduse pädevuskursus, millel ei ole väliskaubanduskoolituse vallas Eestis analoogi. Kursus toimub koostöös ICC Eestiga, kes on algavasse kursusesse lisanud uued olulised täiendused.

Kursus on rohkem kui 20-aastase arendustöö käesoleva hetke optimaalne väljund. Väliskaubandus on väga spetsiifiline teadmiste- ja erioskuste-mahukas valdkond, kus orienteeruda ja professionaalselt tegutseda aitab valdkonnas valitsevate seoste ja süsteemi mõistmine ning valdamine.

Oskus näha tervikpilti, teada, kuidas asjad omavahel seotud on, muudab ka võimaliku rutiinse igapäevatöö hoopis viljakamaks ja huvitavamaks. Loomulikult saab iga väliskaubanduses osaleja seda tervikpilti ise arendada ja luua, ent see võtab aega. Siin tuleb appi asjakohane koolitus.

Pädevuskursuse väärtust tõstab kasutatav metoodika. Väliskaubandusmaailma seoseid lahatakse protsessipõhiselt. Läbivalt on kasutusel tehingupõhine lähenemine. Palju on praktilisi harjutusi ja kaasuste lahendamist. Kursust väärtustavad ka osalised ise, kes esindades väliskaubanduse sidusvaldkondi - eksporti-importi, speditsiooni, logistikat - on igapäevatöös kliendid-partnerid. See asjaolu tõstab oluliselt koolituse efekti.

Sihtgrupp:

Ekspordi- ja ostujuhid, ekspedeerijad ja logistikud, juristid, eksportöörid-importöörid, finantsistid-raamatupidajad. Igal kursusel on osalenud ka firmajuhid ise. Sellel koolitusel õpitavat vajab iga välisäris osaleva ettevõtte ekspordi(impordi)- või logistikajuht.

Kursuse eesmärk on süvendada osaliste professionaalsust avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevad seosed ning anda selged tegevusjuhised juhuks, kui midagi peaks juhtuma.

Ent peaeesmärk on veelgi praktilisem. Rahvusvaheline Kaubanduskoda - ICC - on loonud kaubandustavadel põhineva rahvusvahelise äri normistiku. See on ühiskeel lingua franca, mille valdajad kasutavad oma tehingutes ICC tööriistu, mis muudab tehingud selgemaks, siduvamaks ja lihtsamaks.

Kursuse moto on "Väliskaubandus lihtsaks! ehk Make Trade Simple!"

Kursuse läbiv temaatika on väliskaubanduses valisevad tehinguseosed ja keeruliste tehingute lihtsustamine ICC tööriistade abil. Käsitatakse kõiki ICC norme ja tüüplepinguid, sh 1.jaanuarist 2011 rakendunud Incoterms 2010 ning sellest johtuvaid probleeme ja võimalusi. Samuti leiavad käsitamist EL liikmestaatus, muutunud väliskaubandus-, õigus- ja maksukeskkond, maailmakriis ning sellest johtuvad muudatused ettevõtte väliskaubandustegevuses.

Programmi ülesehitus baseerub tehingupõhisel loogikal. Väliskaubandusoperatsioone, osaliste vahelisi sidemeid ja suhteid, lepinguid, kaubadokumente käsitatakse ICC normdokumentidest ja rahvusvaheliste kaubandustavade põhimõtetest lähtudes, tehes viiteid ka Eesti võlaõigusseadusele. Parallelselt tehinguloogikaga on kasutusel protsessipõhine käsitlusviis, seda eelkõige tarneahela puhul. Kursuse jooksul omandatakse ICC tööriistade: Incotermsi, akreditiivi- ja inkassoreeglite tüüplepingute jms kasutamise praktiline oskus.

Toimumise aeg:

Kursus algab 19.novembril ning kestab kuni 17.aprillini 2015.a. Kord kuus on kaks õppepäeva loengute, rühmatööde ja arvestustega. Lahendada tuleb koduseid ülesandeid ning koostada ja kaitsta lõputöö.

Hind:

Pädevuskursuse hind on 1480 EUR + km 20%. See katab mahuka jaotusmaterjali kuid ei kata olmekulusid väljasõiduõppusel. Hind kehtib kogu maksumuse tasumisel enne kursuse algust.

Tasuda võib ka mitmes osas. Kursuse kogumaksumus on tasumisel:
           kahes osas   1520 EUR + km
           kolmes osas 1560 EUR + km
           kuues osas   1630 EUR + km


Õppevorm:

Loengud, rühmatööd, arutelud, kodused ülesanded ja lõputöö.

Kursuse juhtiv koolitaja

Tiit Tammemägi PhD- Rahvusvahelise Kauvanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -tava ning Transpordi ja Logistika Komisjonide liige, Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eesti keelde tõlkija ja kirjastaja. EMI EWTväliskaubanduse, Incotermsi, ekspedeerimise koolitaja.

Koolitaja tutvustus 

Talle assisteerivad tolli, kindlustuse, logistika, arvelduste jne asjatundjad

Kursuse kava

1. õppus
1. moodul
Muutunud väliskaubandusruum ja selle osalised.
Õigusallikad eksport-importlepingute sõlmimisel
  19. november
EL liikmestaatus ja kannapööre Eesti väliskaubanduse ideoloogias ning poliitikas. Kahestunud väliskaubandus: eksport ja import vs ühenduste sisekäive ja -soetused.  Väliskaubandus­operatsioonid, muutused osalistes, nende rollides ja suhetes. Rahvusvahelised kommertsvaidlused. ICC Rahvusvaheline vahekohus ja selle reeglistik.
2. moodul ICC tüüpkaubamüügilepingu kasutamine
  20. november
EL õigusruum ja ICC õigusallikad eksport-importlepingute sõlmimiseks. Lepingute sõlmimine oferdi ja aktsepti vormis. Eksport-importlepingute sõlmimise põhimõtted ja sisu. ICC kaubamüügi näidislepingu ülesehitus ja praktiline kasutamine.
 2. õppus 3. moodul Incoterms 2010
  17. detsember
Incoterms 2010 - asendamatu tööriist (välis)kaubanduses ja logistikas. Incotermsi kasutamine EL sisekäibes. Incotermsi võimalused perfektse müügilepingu koostamisel. Incoterms ja logistika. Tarneklauslite põhiiseloomustus. Millist tarneklauslit kasutada. Mis on Combiterms? Incoterms vs Combiterms.
4. moodul Akreditiiv, inkasso, välisarveldused
  18. detsember
Valuutad ja valuutariskid. Euro ja SDR. Rahvusvahelised arveldused. Eksport-importlepingute maksetingimused ja -vormid. Avatud arve, dokumendiinkasso.Dokumendiakreditiiv. ICC akreditiivi reeglid. Uus maksevorm BPO. Vekslid. Pangagarantiid.
 3. õppus 5. moodul Kaubadokumendid väliskaubanduses
  20. jaanuar
Väliskaubandustehingud ja kaubadokumendid. Dokumendinõuded EL sisekäibes. SAD ja INTRASTAT. Standard-dokumendid ja nende roll tehingu täideviimisel. MIda tuleks teada erinevaid veodokumente kasutades. Waybill vs Bill of Lading. E-kauabndus. FIATA dokumendid ja vormid. "Dokumendiootamatused" eksport-importtehingutes, kuidas käituda? Rahvusvahelisest petturlusest.
6. moodul Veoleping. Kindlustus
  21. jaanuar
Kindlustuse põhimõtted. Vedaja vastutuse ja veosekindlustus. Speditsioon ja Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni ELEA üldtingimused. Rahvusvaheline Autakaubaveo Konventsioon CMR.
 4. õppus 7. moodul Kommertsläbirääkimised lepingute sõlmimiseks
  17. veebruar
Loengud kommertsläbirääkimiste tehnikast ja psühholoogilistest aspektidest. Rühmatöö lepinguprojektide koostamiseks.
  8. moodul Läbirääkimised lepingu sõlmimiseks
  18. veebruar
Läbirääkimised lepingu sõlmimiseks – videotreening, tulemuste analüüs.
 5. õppus 9. moodul Väljasõiduõppus Muuga sadamas
  17. märts
Õppekäik Muuga sadamasse. Logistika kaasaegses sadamas
  10. moodul Logistika ja ekspedeerimine
  18. märts
Logistika põhimõtted ja ekspedeerimine. Ekspedeerimine kui olulisim väliskaubanduse tugioperatsioon. Veoliigid
 6. õppus 11. moodul
Toll ja maksustamine. Kaks väliskaubandust 
  16. aprill
Kaks väliskaubandust – klassikaline eksport/import ja EL sisekäive. Euroopa ühenduse ja Eesti tollitariifistik. Tollikäsitlusviisid ja kauba import. Maksud. Käibemaksuseadus EL sisekäibes
  12. moodul Lõputööde kaitsmine
  17. aprill
Lõputööde kaitsmine

 

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

ICC pädevuskursus eksportöörile-importöörile, logistikule-ekspedeerijale, IV õppus
Kood EPL-10
Aeg 17.- 18. veebruar 2015
Maht 12 päeva
Hind 1480 EUR + km 
Koht Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torn II korrus (Tammsaare tee 47)
Koolitaja Tiit Tammemägi, PhD