EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Projektijuhtimine - eesmärgist tulemuseni

“A Project is a problem scheduled for solution” J. M. Juran                                    
“Projekt on lahendamiseks määratud probleem” J. M. Juran

Projektijuhtimine on ühekordsete ülesannete lahendamiseks kasutatav süsteemne abinõu. Projektijuhtimise tehnikate valdamisest sõltub, kui kiiresti, ökonoomselt ning usaldusväärselt me ülesande lahendame.

Projektijuhtimine on hädavajalik juhtimismeetod tänapäeva organisatsioonides, kus probleemiks on piiratud ressursid, konkurentsikeskonna survest tingitud järjest lühenev aeg ülesannete lahendamiseks ning ülesannete suurenev keerukusaste - olgu siis tegu uue toote turuletoomise, infosüsteemi väljaarendamise või tootmistehnoloogia juurutamisega.

Sihtgrupp

Äriühingute juhid, allüksuste juhid, spetsialistid, ettevõtjad – kõik, kellel tuleb lahendada ökonoomselt ja usaldusväärselt projektipõhiseid ülesandeid. Praegused ja tulevased projektijuhid, kelle tegevus on seotud ühekordsete, tähtajastatud ja kindla rahalise ressursiga seotud tööde teostamisega.

Kursuse eesmärk

Teil on võimalus omandada oskusi projekti juhtimiseks läbi süsteemse ülevaate projekti etappidest. Kursuse eesmärk on parendada osalejate projektijuhtimise alaseid teadmisi ja oskusi nii, et nad on valmis rakendama kaasaegset projektijuhtimise metoodikat oma ettevõttes või organisatsioonis.

Te harjutate ja saate vastused küsimustele, kuidas

 • püstitada projektülesannet
 • luua projektiorganisatsiooni
 • planeerida projektülesande lahendamise etappe ja kasutatavaid ressursse
 • koostada projekti eelarvet
 • juhtida meeskonda
 • teostada juhtimiskontrolli
 • lõpetada projekti

Kursuse sisu

Sissejuhatus projektijuhtimisse
 • Projekt, projekti juhtimine
 • Projektijuhtimise metoodika eduka rakendamise eeldused
 • Ettevõtte strateegia ja eesmärkide ning projektide omavaheline seos
Arendus- ja teostusprojektid
 • Arendusprojekti mudel, teostusprojekti mudel
 • Eelkavandamise etapi olulisus projektides
 • Kus tehakse projektide kõige olulisemad otsused
Lähteülesanne
 • Lähteülesande vajadus
 • Lähteülesande ülesehituse põhimõtted
Projektide eelhindamine
 • Projekti teostatavuse hinnang lähteülesande ja projekti baasil
 • Rahalised projektide eelhindamise meetodid
 • Mitterahaline projektide eelhindamise meetod
Projekti kavandamine
 • Kommunikatsioon ja töö huvigruppidega
 • Projekti jaotamine tööpakkettideks või alamprojektideks
 • Tööde järjestamine ja tähtajastamine
 • Kriitiline tee
 • Personal, vahendid, kvaliteet
 • Kontroll ja aruandlus
Projekti eelarve koostamine
 • Projekti eelarve koostamise meetodid
 • Projekti kululiigid, projekti kulude analüüs
 • Kulude eelarvestamine
Riskide käsitlemine projektides
 • Riskide määratlemine, hindamine
 • Preventiivsete ja korrektiivsete meetmete kavandamine
Projekti läbiviimine ja lõpetamine
 • Projektijuhi ülesanded  projekti läbiviimisel
 • Projekti kulgemise jälgimine
 • Ootamatutele muudatustele reageerimine
 • Ajagraafiku ja kulude jälgimine
 • Tulemuse hindamine
Projektgrupi juhtimine
 • Projektgrupi ja meeskonna erinevused
 • Projektgrupi liikmete motiveerimine, informeerimine ja arendamine
 • Konfliktide käsitlemine projektides

Õppetöö vorm/meetod

 • Lühiloengud, mis vahelduvad diskussioonide ja grupitöödega

Koolitaja

Algis Perens, MBA
Koolitaja tutvustus
Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Projektijuhtimine - eesmärgist tulemuseni!
Kood AP-43
Aeg 16.-17.12.14
Maht 2 päeva
Hind 390 EUR + km 
Koht Tallinn
Koolitaja Algis Perens, MBA