EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse AS
A. Juhtimine. Turundus. Personal B. Finantsjuhtimine. Bilanss. Raamatupidamine C. Lepingud ettevõtluses ja väliskaubanduses. Läbirääkimised E. Incoterms. Väliskaubandus. Logistika R. Riigihanked. Avalikud teenused S. Sisekoolitus T. Õppe- ja maailmareisid
Ekspordi tehingukaasused - õppigem teiste vigadest! Seminar-töötubade sari

Uuendatud seminar-töötubade sari

Jätkame seminar-töötubade sarja väliskaubanduskaasustest. Õppetöö toimub juhtumipõhiselt, osavõtjad lahendavad praktilisi kaasusi, saavad aktiivselt arvamusi vahetada ning kuulavad lektorite selgitusi. Kuulajal on võimalik eelnevalt pakkuda seminaril käsitamiseks kaasusi oma praktikast.
Sari koosneb seitsmest moodulist, kestusega 6 akadeemilist tundi. Igal seminaril käsitatakse ühte tehinguvaldkonda (näiteks ekspedeerimine, toll, kindlustus jne):

Sihtrühm

Väliskaubanduses osalevate ettevõtete juhid ja spetsialistid - eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

Kursuse eesmärk

Arendada osaliste professionaalsust avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevad seosed ning andes nende käsutusse efektiivsed tööriistad ja selged tegevusjuhised juhuks, kui midagi peaks minema teisiti kui oodatud.

Käsitletavad teemad

  1. Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb - avatakse ohte ja võimalusi, mida Incoterms 2010 tarneklauslid sisaldavad 
  2. Lepingukaasused ja müügileping - käsitatakse ICC tüüpmüügilepingu kasutamist tehingukindluse tõstmisel
  3. Vedu ja ekspedeerimine - kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitatakse olulist kolmnurgas ostja - müüja - ekspedeerija
  4. Tolliseminar. Keelud ja piirangud ekspordil-impordil.
  5. Arvelduste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb - käsitatakse olulist, mida müüja ja ostja peavad dokumendimaksetel silmas pidama
  6. Kindlustus. Vedaja vastutuse kindlustus vs veosekindlustus - valdkond pakub arvukalt kaasusi, mis näitavad, et pealkirjas märgitud kindlustusviisid ei ole alternatiivid, so üks ei asenda teist
  7. Kommertsvaidluste lahendamine. Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe - kommertsvaidlused on kerged tekkima, lahenduseks on palju alternatiive, mille kasutusnäiteid koolitusel käsitatakse
Kõigil ülaltoodud seminaridel arutatakse kõnealuse valdkonna kaasusi ja käsitatakse kaitseabinõusid. Seminar-töötubasid viivad läbi valdkonna tippspetsialistid. Osavõtjatelt oodatakse aktiivset kaasalöömist.

Hinnad

Koolituse täisprogrammi hind 875 eurot + km 20%
Koolitust on võimalik läbida ka osalises mahus:
1 seminar-töötoa hind 170 EUR + km 20%

Toimumise aeg ja koht

Koolitusele registreerimine on alanud. Esimene seminar-töötuba toimub 01. veebruaril, viimane 25. aprillil 2019.
Kõik koolitused toimuvad aadressil Tammsaare tee 47, Tallinn. Koolituspäeva algus 9.30, lõpp 14.30.

AJAKAVA

Incoterms 2010 on käigus kaheksandat aastat, kuid ikka ja jälle tuleb tõdeda, et seda rahvusvahelise kaubanduse tähtsaimat tööriista tuntakse puudulikult. Tulemuseks on kaotused tarnel tekkinud arusaamatustest, topeltmaksed ühe ja sama teenuse eest jms. Seminar-töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse esimeses osas käsitletut.
Eesmärgiks on anda konkreetseid soovitusi tarneklauslite kasutamiseks ning tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu.
Praktikas tuleb paraku ette, et eksporditehingus läheb teisiti, kui tehingu poolel oli põhjust loota. Näiteks müüja ei saa makset õigel ajal, õiges summas või õiges vääringus või ostja jääbki tarnet ootama. Kui midagi juhtub, vaadatakse lepingut. Kahjuks pahatihti selgub, et leping lihtalt vaikib, mingi oluline asi on jäänud lepestamata.
Kui juhtum on tõsine püütakse lahendust otsida rahvusvahelise (kommerts)õiguse üldpõhimõtete (ka kommertstavade) järgi ning võidakse jõuda ootamatute, et mitte öelda absurdsete lahendusteni. Seminar- töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse teises osas käsitletut.
Eesmärgiks on anda osalejatele konkreetsed juhised hea ekspordilepingu koostamiseks ning tõhus tööriist selle teostamiseks – ICC rahvusvaheline kaubamüügileping – ICC Model Contract on International Sale of Goods.
Kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitletakse kolmnurgas ostja – müüja – ekspedeerija toimuvat. See on valdkond, kus on tugev potentsiaal osalistevaheliseks koostööks ja sellest tekkivaks sünergiaks. Samas on valdkonnal eeldused tekitamaks arusaamatust ja vastastikust süüdistamist, sest pikal teekonnal võib kaubaga midagi ikka juhtuda.
Käsitatakse ka olulist, mida tehingute osalised peavad kauba veo ja ekspedeerimise osas silmas pidama. Vaatluse all on vedaja (ekspedeerija) vastutuse viisid eri veoviiside puhul. Ekspedeerija tegutsemine vahendaja või vedaja vastutusega. Vedaja pandiõigus ja selle rakendamine ning pm. Seminar- töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse kolmandas osas käsitletut.

Põhiosa Eesti väliskaubanduse mahust on seotud EL siseste tarnete ja soetustega. Seepärast on suurel osal väliskaubanduses osalejatel tollikogemus väike. Ent tolliküsimused tulevad päevakorda kui tehinguid tuleb teha partneriga kolmandast riigist, ning probleeme jagub. Eesmärgiks on tuua välja ja aidata vältida levinud vigu tolliklaarimisel; aidata orienteeruda erinevates tollinõuetes ning anda ülevaade küsimustest, mida toll jooksvalt tähtsustab.
Käsitatakse olulist, mida tehingute osalised peavad rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimise osas silmas pidama. Vaatluse all on ka põhilised makseviisid, eriti dokumendimaksed (inkasso ja akreditiiv).
Praktikas juhtub ka seda, et tehinguosalised ei mõista seda spetsiifilist keelt, mida pangainimesed olukordi seletades kasutavad, antud seminar võimaldab kõik küsimused selgeks rääkida. Seminar- töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse neljandas osas käsitletut.
Eesmärgiks on avada osavõtjatele arusaadavas keeles rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimises esinevate eksimuste ja petturluse olemus ning anda soovitused nende vältimiseks.
Praktikas tuleb sageli ette, et kauba saatja (saaja) jätab kauba kindlustamata arvetes, et vedaja (ekspedeerija) vastutab kauba eest täies ulatuses ja on üllatunud, kui vedaja hüvitab tekkinud kahju vaid osaliselt või jätab üldse hüvitamata. Tegemist ei ole ekspedeerija häbematusega vaid sellega, et vedajaile rakendub piiratud vastutus. Erinevate veoviiside puhul on vastutuse piirid erinevad, meritsivedajal on see oluliselt väiksem võrreldes teiste veoviisidega. Käsitletakse olulist, mida tehingute osalised peavad kindlustuse osas silmas pidama, nt seda, et vedaja vastutuskindlustus ei asenda veosekindlustust, sest esimene kaitseb vedajat, teine kauba saatjat (saajat). Seminar- töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse viiendas osas käsitletut.
Eesmärgiks on avada osavõtjate ees võimalused, kuidas „õige“ kindlustusega saab tehingu riske maandada ja ennast planeerimata kahjude eest kaitsta .
Kommertsvaidlused on kerged tekkima, lahenduseks on palju alternatiive, mille kasutusnäiteid koolitusel käsitletakse. Kokkuvõtted koolitusprogrammi lõpetuseks.

Koolitajad
Programmi juhtiv koolitaja: Tiit Tammemägi PhD, Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja –tava komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja ja toimetaja.
Talle assisteerivad valdkonna tippasjatundjad: Paul Keres; Triinu Hiob; Piret Veeorg; Kai Amos; Vadim Paltmann jt
Koolitus toimub koostöös ICC Eestiga.

Registreerimine

 
Osaleja nimi: 
 
Ettevõtte/ organisatsiooni nimi: 
 
Osaleja kontakttelefon: 
 
Osaleja e-post: 
 
Registreerija nimi (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija kontakttelefon (kui ei ühti osaleja omaga): 
 
Registreerija e-post (kui ei ühti osaleja omaga): 
 

Eesti Majandusjuhtide Pädevuskool

Ekspordi tehingukaasused - õppigem teiste vigadest! Seminar-töötubade sari
Kood EK-3
Aeg 01. veebruar 2019 - 25. aprill 2019
Maht 42 akadeemilist tundi
Hind 875 EUR + km 20%
Koht Tammsaare Ärikeskus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Koolitaja

Tiit Tammemägi, Paul Keres; Triinu Hiob;
Piret Veeorg; Kai Amos; Vadim Paltmann jt
Õppekava-rühm Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm